Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht : wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten

Leiden Repository

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht : wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten

Type: Doctoral Thesis
Title: Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht : wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten
Author: BrinkY.N. van den
Journal Title: The Meijers Research Institute and Graduate School of the Leiden Law School of Leiden University
Publisher: Wolters Kluwer
Issue Date: 2018-01-25
Keywords: Pre-trial_detention
Juvenile_justice
Juvenile_detention
Children's_rights
Youth_court
Voorlopige_hechtenis
Voorarrest
Jeugdstrafrecht
Kinderrechten
Rechterlijke_besluitvorming
Abstract: Hoe verhoudt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht zich tot de fundamentele rechten van minderjarige verdachten, zoals die zijn erkend in internationale en Europese kinder- en mensenrechtenverdragen en -richtlijnen? Dat is een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. In de afgelopen jaren zijn door verschillende instanties, waaronder het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, zorgen geuit over de toepassing van voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland. Dit onderzoek analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Op basis van observaties bij verschillende rechtbanken en interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen ontstaat voor het eerst een goed beeld van de voorlopige hechtenispraktijk in het jeugdstrafrecht. Het onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor de wetgever, beleidsmakers, rechterlijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk. Daarmee biedt dit boek een unieke inkijk in de praktijk van voorlopige hechtenis en schetst het een toekomstbestendig scenario voor een jeugdstrafrecht dat beter recht doet aan de belangen van minderjarigen en die van de samenleving.
Promotor: Supervisor: Liefaard T., Bruning M.R.
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789013146837
Handle: http://hdl.handle.net/1887/58743
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 152.3Kb View/Open
application/pdf Full text 2.125Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents 108.0Kb View/Open
application/pdf Part I 68.13Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 207.8Kb View/Open
application/pdf Part II 68.18Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 270.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 288.5Kb View/Open
application/pdf Part III 68.16Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 242.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 153.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 189.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 461.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 559.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 111.6Kb View/Open
application/pdf Part IV 68.12Kb View/Open
application/pdf Chapter 10 341.2Kb View/Open
application/pdf Afterword 83.69Kb View/Open
application/pdf Literature_Justice_Official publications 176.8Kb View/Open
application/pdf Appendices 127.5Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 95.21Kb View/Open
application/pdf Summary 95.20Kb View/Open
application/pdf Acknowledgements_Curriculum Vitae 93.8Kb View/Open
application/pdf Propositions 74.27Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)