Omstreden bestrijding- Een review van IVAM’s “LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden” en van het gebruik van LCA’s en quickscans

Leiden Repository

Omstreden bestrijding- Een review van IVAM’s “LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden” en van het gebruik van LCA’s en quickscans

Type: External research report
Title: Omstreden bestrijding- Een review van IVAM’s “LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden” en van het gebruik van LCA’s en quickscans
Author: Heijungs, R.
Pages: 30
Publisher: CML, Universiteit Leiden
Issue Date: 2013
Abstract: In het kader van de lopende discussie over de bestrijding van onkruid op verharde oppervlakken heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om een “LCA-quickscan” over dit onderwerp uit 2012 nader te beschouwen. Het gaat om de studie die door N. Jonkers van IVAM in opdracht van Plant Research International (PRI) is geschreven. Deze review gaat in op twee aspecten: • Wat is de waarde van een levenscyclusanalyse (LCA) voor de beoordeling van onkruidbestrijdingstechnieken? • In hoeverre biedt de gerapporteerde LCA-quickscan bruikbare aanknopingspunten? In de review wordt dus niet ingegaan op de correctheid van de getallen en aannames voor wat betreft de diverse technieken voor onkruidbestrijding. Wel wordt er stilgestaan bij de vraag wat de waarde van een LCA en van een quickscan is, los van de kwaliteit van IVAM’s rapport. Het antwoord op de eerste vraag luidt als volgt. LCA is een methode om de milieueffecten van producten en diensten over de gehele keten in beeld te brengen. Een LCA brengt nuttige inzichten naar voren over verborgen knelpunten op verschillende plaatsen in de keten, waarbij bovendien verschillende typen milieueffecten tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Een LCA gaat echter niet in op lokale actuele effecten, zoals normoverschrijdingen en risico’s. Juist bij een studie over onkruidbestrijding, waarbij toxische effecten zowel onderling als in relatie tot niettoxische effecten beoordeeld moeten worden, is de afweging tussen lokale actuele effecten en potentiële effecten in de keten van centraal belang. Een LCA alleen biedt een te beperkte blik voor het onderhavige onderwerp. Lokale actuele effecten zijn het domein van risicoanalyse (RA). Een aanvullende RA moet daarom als een parallel traject worden uitgevoerd. Nadrukkelijk wordt dus geconcludeerd dat een RA alleen onvoldoende is, omdat er dan eenzijdig gefocust wordt op de risico’s van gif voor drinkwater en ecosystemen. Maar een LCA alleen is evenmin voldoende. De problematiek van onkruidbestrijding rechtvaardigt een uitputtende analyse, waarbij de lokale milieueffecten met een RA en de milieueffecten over de keten met een LCA worden berekend. Het antwoord op de tweede vraag is moeilijker te formuleren. De review heeft zich gericht op de volgende aspecten: • conformiteit met de algemeen geaccepteerde principes in LCA (critical review, volledigheid en helderheid); • gegevens, aannames en rekenstappen (software, gegevens en weging); • resultaten en discussie; • herberekening en analyse. De quickscan is – tegen de gebruiken en ISO-normen in – nauwelijks gereviewed, en er zijn geen stakeholders bij betrokken geweest. Op veel punten is de studie onvolledig gerapporteerd. Voor deze complexe materie is een quickscan duidelijk niet genoeg. Verder zijn veel gegevens door de opdrachtgever aangeleverd, iets dat voor een bedrijfsinterne analyse prima is, maar dat voor een openbare vergelijkende studie niet volstaat. Dankzij de bereidwillige medewerking van de auteur van de quickscan kon de reviewer een aantal berekeningen controleren en een aantal nadere analyses uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat er een aantal merkwaardige elementen in de 4 studie zitten, onder meer wat betreft karakterisering en weging, maar dat geen enkele van deze dubieuze punten geïsoleerd bezien veel invloed heeft op het resultaat van de studie. Wel zou het beeld kunnen wijzigen wanneer er op meerdere fronten duidelijk andere technieken gebruikt zouden worden. Met een meer gedetailleerde analyse, waarbij verschillende karakterisatie- en weegmethoden gebruikt worden en de basisgegevens en aannames aan stakeholders voorgelegd worden, kan een beter beeld verkregen, dat tegelijkertijd robuuster is en op een breder draagvlak kan bogen. De quickscan van IVAM laat vooral zien dat de problematiek van de vergelijking van onkruidbestrijdingsmethoden een dergelijke gedetailleerde analyse verdient.
Faculty: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20912
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf cml_report_2013_lca_quickscan_weed_management.pdf 366.8Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)